Regulamin

Miejsko-Powiatowej Amatorskiej Ligi halowej piłki nożnej
w Parczewie - sezon 2008/2009


Artykuł 1 - Cel rozgrywek

§ 1

Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej na terenie Miasta Parczew i Powiatu Parczewskiego oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł mistrzowski i Puchar Burmistrza Miasta i Starosty Parczewskiego.

Artykuł 2 - Organizator rozgrywek

§ 2

 1. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pn. Uczniowski Klub Sportowy "PARCZEWIANKA" działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie, przy pomocy Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Parczewie.
 2. Przedstawiciele Stowarzyszenia "Parczewianka":
  • opracują regulamin i terminarz rozgrywek,
  • będą weryfikować wyniki spotkań,
  • prowadzą ewidencję drużyn, zawodników oraz statystykę rozgrywek,
  • będą prowadzić nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek

Artykuł 3 - Terminy i miejsce rozgrywania spotkań

§ 3

 1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem opracowanym przez Organizatora.

§ 4

 1. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 minut po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów, przyznając walkower - 3:0 - na korzyść drużyny przeciwnej.
 2. Jeżeli zespół pojawi się na boisku spóźniony ponad 5 minut, spotkanie może być rozegrane jako mistrzowskie, za zgodą drużyny przeciwnej.
 3. W przypadku, gdy jedna z drużyn pojawi się na boisku spóźniona ponad 5 minut, a drużyna przeciwna nie wyrazi zgody na rozegranie meczu jako spotkania mistrzowskiego, zawody za zgodą obu drużyn mogą być rozegrane jako towarzyskie.
 4. Za każde oddanie meczu walkowerem drużyna pod rygorem wycofania z rozgrywek musi wpłacić karę w wysokości 20 złotych i okazać dowód wpłaty przed następnym meczem mistrzowskim.
 5. W chwili, gdy drużyna w jednym sezonie rozgrywkowym otrzyma 3 walkowery zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek.
 6. W przypadku, gdy drużyna zostanie wycofana z rozgrywek spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nie odbyte. Natomiast, gdy wycofana drużyna rozegrała 50% + 1. spotkanie z objętych obowiązującym terminarzem rozgrywek to wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną uznane jako odbyte, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach, zostaną przyznane drużynom przeciwnym walkowery w stosunku 3 : 0

§ 5

Mecze będą rozgrywane w hali wyznaczonej przez organizatora rozgrywek. Miejscem tym jest hala Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych w Parczewie, przy ul. Wojska Polskiego 1.

Artykuł 4 - Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

§ 6

 1. W rozgrywkach mogą brać udział zespoły stanowiące reprezentacje: zakładów pracy, urzędów, instytucji, szkół, a także zespoły nieformalne utworzone przez mieszkańców bloku, ulicy czy osiedla z terenu Miasta Parczewa i okolic.
 2. Zgłoszenie drużyny powinno zawierać:
  • dokładną nazwę zespołu,
  • imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego kierownika (osoby pełnoletniej) drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji techniczno-organizacyjnych w imieniu drużyny,
  • przedłożenie listy zawodników (w 2. egzemplarzach) uprawnionych do gry.
 3. Warunkiem przystąpienia drużyny do rozgrywek jest:
  • dokonanie opłaty startowej w ustalonej wysokości - 270,00 na rachunek bankowy Organizatora - nr rachunku 40 8042 0006 0015 3214 2000 0010
  • przedłożenie wypełnionej, podpisanej przez lekarza (lub karty zdrowia sportowca) oraz kierownika zespołu listy zawodników uprawnionych do gry w danym sezonie.
 4. Zmiany na stanowisku kierownika mogą być dokonywane przez cały rok, także w trakcie trwania rozgrywek. Można tego dokonać:
  • na podstawie pisemnej zgody dotychczasowego kierownika drużyny;
  • wobec braku zgody ze strony kierownika, członkowie drużyny mogą na podstawie wewnętrznego głosowania (50% + 1. osoba z listy zawodników zgłoszonych w danym sezonie liczonym od dnia rozpoczęcia rozgrywek do dnia poprzedzającego rozpoczęcie nowego sezonu) dokonać takiej zmiany.

Artykuł 5 - Zgłoszenie zawodników do gry

§ 7

 1. Drużyna zgłoszona do rozgrywek może liczyć maksymalnie 15 zawodników.
 2. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych dla zgłoszonych zawodników, przy czym w wypadku piłkarzy, którzy nie ukończyli 16. roku życia obowiązuje pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w rozgrywkach.
 3. Nowo zgłoszony zespół (w danej edycji) zaczyna od najniższej klasy rozgrywkowej.
 4. Pisemne zgłoszenie zawodników (wyłącznie na specjalnym druku) - w dwóch egzemplarzach - powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, serię i nr dowodu osobistego (nr legitymacji szkolnej) oraz własnoręczny podpis.
 5. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście drużyny, zgłoszonej i złożonej do organu prowadzącego rozgrywki.
 6. Nie przewiduje się zmiany barw klubowych zawodnika w trakcie trwania danej edycji rozgrywek.
 7. Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie danej drużyny.
 8. W razie nie okazania dowodu tożsamości zawodnik nie może brać udziału w grze w tym spotkaniu. Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodnika mogą być składane najpóźniej do końca spotkania - u sędziego prowadzącego zawody, który winien jego treść umieścić w sprawozdaniu sędziowskim. W innym terminie protesty nie będą przyjmowane.
 9. W przypadku stwierdzenia udziału w meczu zawodnika nie zgłoszonego do gry w danej drużynie w sezonie rozgrywkowych 2008/2009 zostanie orzeczony walkower na korzyść drużyny przeciwnej. Natomiast wszystkie poprzednie mecze z udziałem tego zawodnika zostaną zweryfikowane jako walkowery na korzyść drużyn przeciwnych.

Artykuł 6 - Przepisy i zasady gry

§ 8

W rozgrywkach Miejsko-Powiatowej Amatorskiej Ligi halowej piłki nożnej w Parczewie przestrzegane będą przepisy gry w piłkę nożną zespołów 5-osobowych obowiązujące w Komisji ds. piłki nożnej pięcioosobowej przy Polskim Związku Piłki Nożnej.
§ 9

 1. Czas gry 2x15 minut z 1. minutową przerwą pomiędzy połowami.
 2. Każda drużyna ma prawo do jednej jedno-minutowej przerwy w grze na żądanie, w każdej z połów meczu. Przerwę taką sygnalizuje kapitan (będąc na boisku) lub kierownik drużyny sędziemu prowadzącemu zawody.
 3. Spotkanie rozgrywają dwie drużyny, a każda z nich składa się z nie więcej niż 5. zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Aby rozpocząć spotkanie drużyna musi posiadać w swoim składzie, co najmniej 5. zawodników. Jeżeli w wyniku wykluczeń zawodników w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż 2. zawodników mecz należy zakończyć.
 4. Dozwolona maksymalna ilość zawodników rezerwowych wynosi 7 osób, którzy mogą przebywać na ławce rezerwowej.
 5. Ilość zmian "w locie" (w wyznaczonym miejscu - strefie zmian) dokonywanych podczas meczu jest nieograniczona, przy czym stosujemy zasadę: najpierw zawodnik schodzi a dopiero potem może wejść zmiennik, za wyjątkiem bramkarza, który może być wymieniony tylko w czasie przerwy w grze z powiadomieniem sędziego.
 6. Drużyny rozgrywają spotkania systemem "każdy z każdym".
  • w I i II Lidze w 2. rundach (pierwsza i rewanżowa),
 7. W Miejskiej-Powiatowej Amatorskiej Lidze halowej piłki w Parczewie obowiązują awanse i spadki :
  • z I ligi spada 2 zespoły, który w końcowej klasyfikacji zajmą X-XI miejsce a dodatkowo zespół z miejsca IX w I lidze, rozgrywa mecz barażowy z drużyną z II miejsca w II lidze.
  • z II ligi do I, awans uzyskuje (najlepszy) zespół z I miejsca a drużyna z II miejsca w II lidze rozgrywa mecz barażowy z zespołem z miejsca IX w I lidze.
  • od sezonu 2009/2010 obowiązywać będzie liczebność poszczególnych klas:
   I Liga - 10,
   II - 10,
   III - nowo zgłoszone zespoły,
  • w innych przypadkach zadecyduje Organizator.
 8. Punktacja : zwycięstwo - 3 pkt., remis - 1 pkt., porażka - 0 pkt.
 9. O kolejności miejsc w końcowej tabeli ligi decyduje kolejno:
  • większa liczba zdobytych punktów;
  • przy równej liczbie zdobytych punktów korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami, a w przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. "małą tabelkę" uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi zespołami;
  • korzystniejsza różnica bramek;
  • większa ilość zdobytych bramek;
  • dodatkowy mecz.

Artykuł 7 - Badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników

§ 10

 1. Drużyny zobowiązane są przed rozpoczęciem rozgrywek złożyć u organizatora zbiorcze listy zgłoszonych zawodników z podpisem i pieczątką lekarza lub karty zdrowia sportowca.
 2. Drużyna, która w wyznaczonym (przez Organizatora) terminie nie spełni pkt. 1 § 10 nie zostanie dopuszczona do rozgrywek.
 3. Organizator zobowiązuje zespoły do dokonania ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Artykuł 8 - Ubiór zawodników

§ 11

 1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach Miejsko-Powiatowej Amatorskiej Ligi halowej piłki nożnej w Parczewie, zobowiązane są do występowania w jednolitych - ponumerowanych koszulkach, przy czym bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników.
 2. Kapitanowie drużyn mają obowiązek być oznaczeni opaską (innego koloru niż kolor stroi) na lewym ramieniu.
 3. Standardowe wyposażenie zawodników musi się składać z koszulki, spodenek, skarpet oraz obuwia na płaskiej (czystej) podeszwie. Używanie obuwia jest obowiązkowe.
 4. W przypadku, gdy oba zespoły posiadają (przed meczem) takie same lub podobnych kolorów stroje, nakłada się obowiązek zmiany przez gospodarza, który występuje na pierwszym miejscu w terminarzu rozgrywek. Dopuszcza się używanie przez bramkarza długich spodni.
 5. Za każde naruszenie pkt. 1-4 § 11 winny zawodnik zostanie usunięty z boiska w celu poprawy lub uzupełnienia swojego ubioru i nie może powrócić na nie (tj. boisko) bez uprzedniego zgłoszenia się u sędziego, który dokona sprawdzenia ubioru i wyrazi zgodę na kontynuowanie gry. Zawodnik może wejść na boisko tylko i wyłącznie podczas przerwy w grze.

Artykuł 9 - Sędziowie

§ 12

 1. Obsady sędziowskiej na poszczególne mecze dokonuje organizator.

Artykuł 10 - Protokoły z zawodów

§ 13

 1. Kierownicy drużyn zobowiązani są przed zawodami do czytelnego (drukowanymi literami) wpisania imion i nazwisk swoich zawodników do protokołu, zgodnie z numeracją na koszulkach.
 2. Protokoły są dokumentację rozgrywek, które przechowuje organizator.
 3. Na podstawie protokołów sędziowskich, Organizator zatwierdza wyniki.

Artykuł 11 - Nagrody

§ 14

 1. Zespoły, które uplasuje się na miejscach I - III w I i II Lidze otrzymują pamiątkowe puchary
 2. Pozostałe zespoły - pamiątkowe dyplomy.
 3. Ponad to, organizator rozgrywek prowadzić będzie klasyfikację :
  • Króla strzelców (osobno w I i II Lidze)

Artykuł 12 - Protesty

§ 15

 1. Zgłoszone protesty dotyczące przebiegu spotkań przyjmowane będą 15 minut po zakończonym meczu i umieszczone przez sędziego w sprawozdaniu.
 2. Protesty rozpatrywać będzie Komisję Dyscyplinarną składającą się z 5. przedstawicieli (3. uczestniczących drużyn, 1. sędziego i 1. Organizatora).
 3. Wszelkie protesty rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 5. dni od rozegranego spotkania.
 4. Komisji dokona rozpatrzenia protestu po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 20,00 PLN na rachunek bankowy Organizatora przez skarżącego.

Artykuł 13 - Sankcje karne

§ 16

 1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień czasowych (1, 2, lub 3-minutowe wykluczenia z gry), napomnienia (żółta kartka) i wykluczenia z dalszej gry w danym meczu (czerwona kartka).
 2. Zawodnik po otrzymaniu kary czasowej powraca na boisko, natomiast w przypadku czerwonej kartki ukarany zawodnik nie może uczestniczyć w danym spotkaniu do jego zakończenia. Dodatkowo drużyna przez 2 minuty gra w osłabionym składzie.
 3. Zawodnik wykluczony z gry nie może ponownie wejść na boisko ani przebywać na ławce zawodników rezerwowych. Jego zespół po upływie 2. minut od momentu usunięcia winnego zawodnika, może uzupełnić swój skład.
 4. Zawodnik ukarany czerwoną kartką ma automatyczny zakaz gry w jednym, kolejnym spotkaniu swojej drużyny.
 5. Ocena rodzaju przewinienia w meczu zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody.

Artykuł 14 - Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Niniejszy regulamin wraz z przepisami gry Komisji ds. piłki nożnej pięcioosobowej przy Polskim Związku Piłki Nożnej jest jedyną podstawą rozgrywek Miejsko-Powiatowej Amatorskiej Ligi halowej piłki nożnej w Parczewie w sezonie 2008/2009.
 2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi, który może dokonywać jego zmian, lecz nie podczas trwania danej edycji rozgrywek.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy dyscyplinarne PZPN
 4. Regulamin obowiązuje w rozgrywkach Miejsko-Powiatowej Amatorskiej Ligi halowej piłce nożnej w Parczewie w sezonie 2008/2009.

Zatwierdzono, dnia 31 października 2008 r.

Organizator
Zarząd
UKS "Parczewianka"