Aktualności
27 Lutego 2018, 9:02
Organizatorzy Miejskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej w Parczewie przyznali indywidualne wyróżnienia dla zawodników w Sezonie 2017/2018: Najlepszy Strzelec I Ligi - Chomiuk Albert- Junior Parczew 57 bramek, Najlepszy strzelec II ligi - Łukasz Zacharczuk Black Horses- 57 bramek, Najlepszy zawodnik całej ligi MVP- Bartłomiej Jaszczuk - PMN Agro Gęś, najlepszy Bramkarz całej ligi- Mikołaj Pajdosz- PMN Agro Gęś, Odkrycie sezonu 2017/2018 Janusz Żuk - SM Serwis Milanów, Wyróżnienia MVP drużyny: PMN Agro Gęś- Łukasz Kowalczuk, LKS Agrotex Milanów- Grzegorz Romaniuk, Junior Parczew- Wojciech Lewczuk, SM Serwis Milanów- Piotr Łotys, Black Hors Parczew- Krystian Trociuk, Stones 91 Parczew- Grzegorz Tabeński, ERES Parczew- Łukasz Sutryk, Czarno To Widzę Parczew- Karol Kamiński, Dąb II Dębowa Kłoda - Bartłomiej Bonk. Wszystkich wymienionych prosimy o obowiązkowe uczestnictwo w uroczystym podsumowaniu ligi i odbiór nagród. Termin uroczystej gali podamy niebawem.
11 Lutego 2018, 21:02
Organizatorzy informują, że 24 lutego w sobotę odbędą się ostatnie mecze Miejskiej Ligi Halowej. Przypominamy,że korona króla strzelców przyznana będzie najlepszemu strzelcowi grupy I miejsca 1-4 oraz najlepszemu strzelcowi grupy II miejsca V-IX. Ponadto przyznane będą tytuły najlepszego bramkarza całej ligi, najlepszego zawodnika całej ligi, odkrycie sezonu 2017/2018 oraz tytuły MVP zawodnika każdej drużyny. Na uroczystym podsumowaniu wręczone zostaną nagrody indywidualne i zespołowe. Dokładny termin podsumowania ligi podamy niebawem. Najlepsza drużyna sezonu 2017/2018 pojedzie na Mistrzostwa Województwa Lubelskiego do Piask k-Lublina organizowane przez LZPN Lublin na początku marca.
21 Grudnia 2017, 10:12
Artykuł 1 - Cel rozgrywek § 1 Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej na terenie Miasta Parczew i Powiatu Parczewskiego oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł mistrzowski i Puchar Burmistrza Miasta i Dyrektora MOSiR Parczew Artykuł 2 - Organizator rozgrywek § 2 1. Organizatorem rozgrywek jest Miejski Klub Sportowy Victoria, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie 2. Urząd Miejski w Parczewie ? opracują regulamin i terminarz rozgrywek, ? będą weryfikować wyniki spotkań, ? prowadzą ewidencję drużyn, zawodników oraz statystykę rozgrywek, ? będą prowadzić nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek, Artykuł 3 ? Terminy, zasady i miejsce rozgrywania spotkań v Rozgrywki prowadzone będą w 2 rundach rozgrywkowych mecz i rewanż. Artykuł 1 - Cel rozgrywek § 1 Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej na terenie Miasta Parczew i Powiatu Parczewskiego oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł mistrzowski i Puchar Burmistrza Miasta i Dyrektora MOSiR Parczew Artykuł 2 - Organizator rozgrywek Artykuł 3 ? Terminy, zasady i miejsce rozgrywania spotkań v Rozgrywki prowadzone będą w 2 rundach rozgrywkowych mecz i rewanż § 3 1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem opracowanym przez Organizatora. i umieszczonego na stronie www.futsal.stones91.pl w zakładce u góry strony Futsal Parczew § 4 1. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 minut po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów, przyznając walkower - 3:0 - na korzyść drużyny przeciwnej. 2. Jeżeli zespół pojawi się na boisku spóźniony ponad 5 minut, spotkanie może być rozegrane jako mistrzowskie, za zgodą drużyny przeciwnej. 3. W chwili, gdy drużyna w jednym sezonie rozgrywkowym otrzyma 3 kolejne walkowery zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek. 4. W przypadku, gdy drużyna zostanie wycofana z rozgrywek spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nie odbyte. Natomiast, gdy wycofana drużyna rozegrała w całym cyklu dwóch rund 50% + 1. spotkań z objętych obowiązującym terminarzem rozgrywek to wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną uznane jako odbyte, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach, zostaną przyznane drużynom przeciwnym walkowery w stosunku 3 : 0 § 5 Mecze będą rozgrywane w hali wyznaczonej przez organizatora rozgrywek. Miejscem tym jest hala Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych w Parczewie, przy ul. Wojska Polskiego 1. Artykuł 4 - Zgłoszenie drużyny do rozgrywek § 6 1. W rozgrywkach mogą brać udział zespoły stanowiące reprezentacje: zakładów pracy, urzędów, instytucji, szkół, a także zespoły nieformalne utworzone przez mieszkańców bloku, ulicy czy osiedla z terenu Miasta Parczewa i okolic. 2. Zgłoszenie drużyny powinno zawierać: ? dokładną nazwę zespołu, ? imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego kierownika (osoby pełnoletniej) drużyny odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji techniczno-organizacyjnych w imieniu drużyny, ? przedłożenie listy zawodników (w 2. egzemplarzach) uprawnionych do gry. 3. Warunkiem przystąpienia drużyny do rozgrywek jest: ? dokonanie opłaty startowej w ustalonej wysokości - 400,00 zł od drużyny u organizatora rozgrywek w biurze MOSiR AL. Jana Pawła II 1 w Parczewie ? przedłożenie wypełnionej, podpisanej przez sportowca) oraz kierownika zespołu listy zawodników uprawnionych do gry w danym sezonie. Artykuł 5 - Zgłoszenie zawodników do gry § 7 1. Drużyna zgłoszona do rozgrywek może liczyć maksymalnie 15 zawodników. 2. Dla zgłoszonych zawodników,którzy nie ukończyli 16. roku życia obowiązuje pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w rozgrywkach. 3. Pisemne zgłoszenie zawodników (wyłącznie na specjalnym druku) - w dwóch egzemplarzach - powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, serię i nr dowodu osobistego (nr legitymacji szkolnej) oraz własnoręczny podpis. 4. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście drużyny, zgłoszonej i złożonej do organu prowadzącego rozgrywki. 5. Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie danej drużyny. 6. W razie nie okazania dowodu tożsamości zawodnik nie może brać udziału w grze w tym spotkaniu. Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodnika mogą być składane najpóźniej do końca spotkania - u sędziego prowadzącego zawody, który winien jego treść umieścić w sprawozdaniu sędziowskim. W innym terminie protesty nie będą przyjmowane. 7. W przypadku stwierdzenia udziału w meczu zawodnika nie zgłoszonego do gry w danej drużynie w sezonie rozgrywkowych 2018/2019 zostanie orzeczony walkower na korzyść drużyny przeciwnej. Artykuł 6 - Przepisy i zasady gry § 8 W rozgrywkach Miejsko-Powiatowej Amatorskiej Ligi halowej piłki nożnej w Parczewie przestrzegane będą przepisy gry w piłkę nożną zespołów 5-osobowych ustalone przez organizatora rozgrywek na dany sezon: § 9 1. Czas gry 2x15 minut z 1. minutową przerwą pomiędzy połowami. 2. Każda drużyna ma prawo do jednej 30 sekundowej- przerwy w grze na żądanie, w każdej z połów meczu. Przerwę taką sygnalizuje kapitan (będąc na boisku) lub kierownik drużyny sędziemu prowadzącemu zawody. 3. Spotkanie rozgrywają dwie drużyny, a każda z nich składa się z nie więcej niż 5. zawodników, z których jeden jest bramkarzem. Aby rozpocząć spotkanie drużyna musi posiadać w swoim składzie, co najmniej 4. zawodników. Jeżeli w wyniku wykluczeń zawodników w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż 2. zawodników mecz należy zakończyć. 4. Dozwolona maksymalna ilość zawodników rezerwowych wynosi 10 osób, którzy mogą przebywać na ławce rezerwowej. 5. Ilość zmian "w locie" (w wyznaczonym miejscu - strefie zmian) dokonywanych podczas meczu jest nieograniczona, przy czym stosujemy zasadę: najpierw zawodnik schodzi a dopiero potem może wejść zmiennik, za wyjątkiem bramkarza, który może być wymieniony tylko w czasie przerwy w grze z powiadomieniem sędziego. 6. Drużyny rozgrywają spotkania systemem "każdy z każdym". W pierwszej rundzie, a następnie po podziale na grupy w drugiej rundzie rozgrywek. 7. W Miejskiej-Powiatowej Amatorskiej Lidze halowej piłki w Parczewie w sezonie 2018/2019 wystartuje 11 zespołów . Punktacja : zwycięstwo - 3 pkt., remis - 1 pkt., porażka - 0 pkt. 9. O kolejności miejsc w końcowej tabeli ligi decyduje kolejno: ? większa liczba zdobytych punktów; ? przy równej liczbie zdobytych punktów korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami, a w przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. "małą tabelkę" uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi zespołami; ? korzystniejsza różnica bramek; ? większa ilość zdobytych bramek; ? dodatkowy mecz. Artykuł 7 - Badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników § 10 1. Drużyny zobowiązane są przed rozpoczęciem rozgrywek złożyć u organizatora zbiorcze listy zgłoszonych zawodników z własnoręcznym podpisem z zawartym na liście oświadczeniu i wzięciu odpowiedzialności za start w rozgrywkach na własną odpowiedzialność bez karty zdrowia 2. Drużyna, która w wyznaczonym (przez Organizatora) terminie nie spełni pkt. 1 § 10 nie zostanie dopuszczona do rozgrywek. 3. Uwaga bardzo ważne: Organizator zobowiązuje zespoły do dokonania ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie Artykuł 8 - Ubiór zawodników § 11 1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach Miejsko-Powiatowej Amatorskiej Ligi halowej piłki nożnej w Parczewie, zobowiązane są do występowania w jednolitych - ponumerowanych koszulkach, przy czym bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników. 2. Standardowe wyposażenie zawodników musi się składać z koszulki, spodenek, skarpet oraz obuwia na płaskiej (czystej) podeszwie. Używanie obuwia jest obowiązkowe. 3. W przypadku, gdy oba zespoły posiadają (przed meczem) takie same lub podobnych kolorów stroje, nakłada się obowiązek zmiany przez gospodarza, który występuje na pierwszym miejscu w terminarzu rozgrywek. Dopuszcza się używanie narzutek przez gospodarza. 4. Za każde naruszenie pkt. 1-4 § 11 winny zawodnik zostanie usunięty z boiska w celu poprawy lub uzupełnienia swojego ubioru i nie może powrócić na nie (tj. boisko) bez uprzedniego zgłoszenia się u sędziego, który dokona sprawdzenia ubioru i wyrazi zgodę na kontynuowanie gry. Zawodnik może wejść na boisko tylko i wyłącznie podczas przerwy w grze. Artykuł 9 - Sędziowie § 12 1. Sędzią głównym prowadzącym rozgrywki w sezonie 2018/2019 jest Pan Zbigniew Smolinski pracownik MOSiR. 2. Sędzią prowadzącym mecze będzie Pan Dariusz Saczuk Artykuł 10 - Protokoły z zawodów § 13 1. Kierownicy drużyn zobowiązani są przed zawodami do czytelnego (drukowanymi literami) wpisania imion i nazwisk swoich zawodników do protokołu, zgodnie z numeracją na koszulkach. 2. Protokoły są dokumentację rozgrywek, które przechowuje organizator. 3. Na podstawie protokołów sędziowskich, Organizator zatwierdza wyniki. Artykuł 11 - Nagrody § 14 1. Zespoły, które uplasują się na miejscach 1-9 otrzymują pamiątkowe Puchary, dyplomy oraz upominki rzeczowe 2. Zespoły które uplasują się na miejscach 1-3 dodatkowo otrzymują pamiątkowe medale 3. Ponad to, organizator rozgrywek prowadzić będzie klasyfikację : ? Króla strzelców statuetka i dyplom ? Najlepszego bramkarza ogółem statuetka i dyplom ? Najlepszego zawodnika ligi ogółem statuetka i dyplom ? MVP każdej drużyny- pamiątkowy medal lub statuetka Artykuł 12 - Protesty § 15 1. Zgłoszone protesty dotyczące przebiegu spotkań przyjmowane będą 15 minut po zakończonym meczu i umieszczone przez sędziego w sprawozdaniu. 2. Protesty rozpatrywać będzie Komisję Dyscyplinarną składającą się z sędziego głównego, sędziego meczu oraz przedstawiciela organizatora rozgrywek 3. Wszelkie protesty rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 5. dni od rozegranego spotkania. 4. Komisji dokona rozpatrzenia protestu po okazaniu dowodu wpłaty w wysokości 30,00 PLN na rachunek bankowy Organizatora przez skarżącego. Artykuł 13 - Sankcje karne § 16 1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień czasowych (1, 2 minutowe wykluczenia z gry), i wykluczenia z dalszej gry w danym meczu (czerwona kartka). 2. Zawodnik po otrzymaniu kary czasowej powraca na boisko, natomiast w przypadku czerwonej kartki ukarany zawodnik nie może uczestniczyć w danym spotkaniu do jego zakończenia. Drużyna do końca meczu gra w pomniejszonym składzie o ukaranego zawodnika. 3. Dalsze uczestnictwo w następnych meczach zależy od popełnionego przewinienia i decyzji komisji dyscyplinarnej, która orzeka o karze 4. Decyzja o nałożonej karze w ciągu 5 dni przekazywana jest do kierownika drużyny i zainteresowanego zawodnika. 5. Zawodnik wykluczony z gry nie może ponownie wejść na boisko ani przebywać na ławce zawodników rezerwowych. 6. Ocena rodzaju przewinienia i sytuacji w meczu zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody. 7. Zawodnik może być również wykluczony z rozgrywek po zakończeniu meczu, nawet gdy nie jest ubrany w strój sportowy ale był wpisany w protokół meczowy w przypadku znieważenia sędziego rozgrywek, organizatora, zawodników innych osób będących na sali, nagannego i nie sportowego zachowania, które w ocenie sędziego i organizatora rozgrywek podlegają karze. Artykuł 14 - Postanowienia końcowe § 17 1. Niniejszy regulamin wraz z przepisami gry piłki nożnej pięcioosobowej ustalonej przez organizatora jest jedyną podstawą rozgrywek Miejsko-Powiatowej Amatorskiej Ligi halowej piłki nożnej w Parczewie w sezonie 2018/2019 2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi, który może dokonywać jego zmian, lecz nie podczas trwania danej edycji rozgrywek. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy dyscyplinarne PZPN 4. Regulamin obowiązuje w rozgrywkach Miejskiej Amatorskiej Ligi w halowej piłce nożnej w Parczewie w sezonie 2018/2019 Zatwierdzono, dnia 5 grudnia 2018
1 Grudnia 2017, 13:12
Organizatorzy informują, że start ligi nastąpi w dniu 16 grudnia w sobotę. mecze będą się odbywać w hali ZSP w Parczewie w sobotę lub niedzielę od godz. 15:00.Przy 9 zespołach system rozgrywek każdy z każdym w 2 rundach a następnie dodatkowe gry o miejsca w lidze w 2 grupach I-IV i V-IX z zachowaniem uzyskanych wyników z 2 rund. Zakończenie rozgrywek koniec lutego 2018. Zapraszamy!!!
14 Listopada 2017, 7:11
Miejski Klub Sportowy Victoria, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski w Parczewie zapraszają młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w rozgrywkach Miejskiej-Parczewskiej Halowej Lidze Piłki Nożnej zespołów 5-osobowych w Sezonie 2017/2018. Zapisy do rozgrywek przyjmujemy w biurze MOSiR na stadionie przy Al. Jana Pawła II 1 w godz. 8.00-15.00 do dnia 30 listopada 2017 r. Drużyny należy zgłaszać na imiennych listach pobranych ze strony internetowej www.futsal.stones91.pl w zakładce zgłoś drużynę. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 wpisowego w kwocie 400 zł. w biurze MOSiR jako opłata startowa. Drużyny mogą liczyć max 20 zawodników zgłoszonych na liście z podaniem określonych danych , nazwy zespołu oraz podpisu każdego zawodnika przy zawartym na liście oświadczeniu o stanie zdrowia. Drużyny , które nie spełnią opisanych wymogów nie będą brane pod uwagę w rozgrywkach. Przewidziany strat ligi nastąpi 2 lub 9 grudnia /sobota/ 2017. Szczegółowy terminarz rozgrywek będzie zamieszczany na podanej stronie internetowej. Mecze będą rozgrywane w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie przy ul. Wojska Polskiego 1. Drużyny obowiązuje bezwzględnie jednakowy strój sportowy oraz buty z nie brudzącą podeszwą, przeznaczone do gry na hali. Z a p r a s z a m y !!!
20 Marca 2017, 8:03
Organizatorzy Miejsko-Powiatowej Halowej Ligi Piłki Nożnej w Parczewie przyznali w sezonie 2016/2017 następujące wyróżnienia indywidualne i drużynowe: Król Strzelców Ligiw sezonie 2016/2017 - Radosław Daszczyk 47 bramek- Dąb-Kabex, Najlepszy Zawodnik Całej Ligi MVP - Kamil Romaniuk - LKS Agrotex Milanów, Najlepszy bramkarz ligi -Piotr Ciupak- Dąb-Kabex, Wyróżnienia w drużynach MVP Drużyny: Dąb-Kabex- Patryk Wójciuk,LKS Agrotex Milanów- Grzegorz Romaniuk,BR-BZ- Mikołaj Ilczuk , SM Serwis- Daniel Sternik, PMN Agro Gęś - Kamil Jaszczuk , ERES Security - Kamil Daszczyk, Black Hors- Łazuka Kamil,Junior Parczew - Wojciech Lewczuk, Stones 91- Niewiadowski Leszek, Bazylika- Kurowski Adrian, FC Kodeniec- Dariusz Czerwiński. Bardzo prosimy wymienionych zawodników oraz przedstawicieli drużyn o uczestnictwo i odbiór pamiątkowych statuetek i nagród w dniu 25 marca 2017 o godzinie 18:00 w sali MOSiRu na stadionie. Prosimy również o uczestnictwo w komplecie czołowych 3 drużyn ligi. zapraszamy!!!
5 Stycznia 2017, 10:01
Organizatorzy Miejskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej w Parczewie zapraszają wszystkich przedstawicieli drużyn oraz wyróżnionych zawodników w dniu 25 Marca w sobotę o godz. 18:00 sala na stadionie MOSiRU w Parczewie na uroczyste zakończenie ligi, wręczenie Pucharów i nagród wszystkim drużynom. Obecność obowiązkowa.Wkrótce na stronie podamy indywidualne wyróżnienia. Zapraszamy!!!
7 Listopada 2016, 9:11
Nowa XVII Edycja Halowej Piłki Nożnej w Parczewie w Sezonie 2016/2017 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie zaprasza młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w rozgrywkach Miejsko-Powiatowej Halowej Ligi Piłki Nożnej zespołów 5-osobowych w Sezonie 2016/2017. Zapisy do rozgrywek przyjmujemy w biurze MOSiR na stadionie przy Al. Jana Pawła II 1 w godz. 8.00-15.00 do dnia 30 listopada 2016 r. Drużyny należy zgłaszać na imiennych listach pobranych ze strony internetowej www.futsal.stones91.pl Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2016 wpisowego w kwocie 350 zł. w biurze MOSiR jako opłata startowa. Drużyny mogą liczyć max 20 zawodników zgłoszonych na liście z podaniem określonych danych , nazwy zespołu oraz podpisu każdego zawodnika przy zawartym na liście oświadczeniu o stanie zdrowia. Drużyny , które nie spełnią opisanych wymogów nie będą brane pod uwagę w rozgrywkach. Przewidziany strat ligi nastąpi 4 grudnia /niedziela/ 2016. Szczegółowy terminarz rozgrywek będzie zamieszczany na podanej stronie internetowej. Mecze będą rozgrywane w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie przy ul. Wojska Polskiego 1. Drużyny obowiązuje bezwzględnie jednakowy strój sportowy oraz buty z nie brudzącą podeszwą, przeznaczone do gry na hali. Z a p r a s z a m y !!!
29 Lutego 2016, 9:02
Organizatorzy Miejskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej w Parczewie przyznali w sezonie 2015/2016 następujące wyróżnienia indywidualne: Król Strzelców I Ligi - Patryk Wójcik 48 bramek- Dąb, Najlepszy Strzelec II ligi Zbigniew Smoliński 40 bramek - Stones 91, Najlepszy Zawodnik Ligi MVP - Piotr Zmorzyński - Agro Corn Milanów, Najlepszy bramkarz ligi - Sternik Adam - Sato, Fair Play Ligi drużyna - Klub Kokosa, Fair Play Zawodnik- Maleszyk Jacek - Stones 91, Wyróżnienia w drużynach MVP Ligi: Dąb- Kamil Daszczyk, Agro Corn- Puła Mateusz, BR-BZ Klimiuk Krzysztof , Sato- Protaś Patryk, PMN Agro Gęś - Burzec Marek , FC Stacja - Kamil Krasiński, Black Hors- Zacharczuk Łukasz, Yung Squad - Kacper Waniowski, Stones 91- Skowronek Patryk, Grom- Tabeński Bartosz, Sporting- Komarek Adrian, Bazylika- Prudaczuk Marcin, AA Kodeniec- Tabeński Tomasz, Klub Kokosa- Pieńkus Krystian. Bardzo prosimy wymienionych zawodników oraz przedstawicieli drużyn o uczestnictwo i odbiór pamiątkowych statuetek w dniu 19 marca 2016 o godzinie 17:00 w sali MOSiRu na stadionie. Prosimy również o uczestnictwo w komplecie czołowych 3 drużyn ligi. zapraszamy!!!
25 Lutego 2016, 14:02
Organizatorzy Miejskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej w Parczewie zapraszają wszystkich przedstawicieli drużyn oraz wyróżnionych zawodników w dniu 19 Marca w sobotę o godz. 17:00 sala na stadionie MOSiRU w Parczewie na uroczyste zakończenie ligi, wręczenie Pucharów i nagród wszystkim drużynom. Obecność obowiązkowa.Wkrótce na stronie podamy indywidualne wyróżnienia. Zapraszamy!!!

Strona 2 z 4